เกี่ยวกับ Hatsumiya

ทารกอายุ 100 วัน (ประมาณ 3 เดือน) หรือประมาณ 30 วันจะไปเยี่ยมพระเจ้าเป็นครั้งแรก

เราอธิษฐานเพื่อการเติบโตที่แข็งแรง

เมื่อคำอธิษฐานจบลง

สามารถถ่ายรูปด้านนอกเป็นที่ระลึกได้

กรุณาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่